Privacy

De Muziekhof.
Helma Hafkamp
Horstacker 1235, 6546 EC Nijmegen
T. 024 3786989 M. 06 30284503
info@muziekhof.nl, www.muziekhof.nl

Lid NVvMT 4466
Lid FVB 4466
K.v.K. 55912141

Inleiding

Met deze pagina informeer ik u uitdrukkelijk welke gegevens ik opsla in het ( mogelijke)
cliëntendossier en waarvoor dit noodzakelijk is. Indien ik uw behandelaar wordt, zal ik er zorg voor dragen dat u kennis heeft van dit document en u ( als cliënt of cliëntvertegenwoordiger) vragen om ermee in te stemmen.

UW PRIVACY

Indien u een vraag stelt via mijn website, zult u mogelijk informatie geven over uw persoonlijke situatie of die van anderen. Voor een goede afhandeling van deze vraag en een mogelijke behandeling of andere samenwerkingsvorm in de toekomst, is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO ( Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw vraag en over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en onderzoeken en documenten die voor uw behandeling van belang zijn zoals (evaluatie-) verslagen.

Ook worden in het dossier gegevens, correspondentie en informatie opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om ten alle tijden uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik :

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming gedurende mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). De gegevens zijn tijdens deze besprekingen door de anonimisering niet herleidbaar.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt, vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota, die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en, indien van toepassing, de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) doe ik er alles aan om uw gegevens zorgvuldig te bewaren en daarmee uw privacy te waarborgen.